නළල් බටු / මොට්ටු ශාකය – wild gooseberry plant

🍂 ශ්‍රී ලංකාවේ කුඹුරු , වැට මායිම් ඒ වගේම ගෙවත්ත ආශ්‍රිත ව හරිම බහුලව වැවෙන පැලෑටියක් තමයි නළල් බටු කියලා කියන්නේ.   🍂 එක් එක් ප්‍රදේශය වල තවත් විවිධ නම් භාවිතා කරනවා.   🍂 අපි අතින් මග ඇරිලා ගිය සෙල්ලමට ගන්න විතරක් භාවිතා කරපු ශාකයක් උනත් ඇත්තටම මේ විදේශ රටවල මිල අධික පලතුරක්.   🍂  … Continue reading නළල් බටු / මොට්ටු ශාකය – wild gooseberry plant