අතමිට සරු කරන සුළු අපනයන බෝග

තේ, පොල්, රබර් යනු අතීතයේ සිටම ලාංකිකයන් අපනයනය කළ ප්‍රධාන අපනයන බෝග යි. නමුත් කාලයක් ගත වන විට ලෝක වෙළඳපොලේ අපගේ ප්‍රධාන අපනයනයන් වලට ලැබෙන මිල උච්චාවචනය විය. මේ නිසා විකල්ප අපනයන කෙරේ ගොවීන් යොමුවිය. මෙලෙස ප්‍රධාන අපනයන බෝග වලට අමතරව කරන ලද කෘෂිකාර්මික අපනයනයන් සුළු අපනයන ලෙස හැඳින්වේ. මේ ලිපිය තුළින් මා බලාපොරොත්තු වන්නේ ලාංකික … Continue reading අතමිට සරු කරන සුළු අපනයන බෝග