එළවලු අස්වැන්න නෙලාගැනීමට සුදුසු අවස්ථාව තෝරා ගැනීම

👉බෝංචි, මෑ, බුෂිටා • කරල උපරිම දිගට පත් වූ පසු සහ පහසුවෙන් කැඩෙන සුළු බව (නැවුම් ශබ්දයක්) ඇති විට නෙලීම. • කරල මහත් වන තුරු නොසිටින්න. • සිටුවා දින 45 සිට 70 අතර නෙලීම ඇරඹිය හැක. 👉වම්බටු • ගෙඩිය උපරිම දිගට පත් වූ විගසම මෙන්ම එබෙන සුළු බව හා පොත්ත දීප්තිමත් වීම • පහසුවෙන් කැඩී … Continue reading එළවලු අස්වැන්න නෙලාගැනීමට සුදුසු අවස්ථාව තෝරා ගැනීම