එළවලු අස්වැන්න නෙලාගැනීමට සුදුසු අවස්ථාව තෝරා ගැනීම

👉බෝංචි, මෑ, බුෂිටා
• කරල උපරිම දිගට පත් වූ පසු සහ පහසුවෙන් කැඩෙන සුළු බව (නැවුම් ශබ්දයක්) ඇති විට නෙලීම.
• කරල මහත් වන තුරු නොසිටින්න.

• සිටුවා දින 45 සිට 70 අතර නෙලීම ඇරඹිය හැක.

👉වම්බටු
• ගෙඩිය උපරිම දිගට පත් වූ විගසම මෙන්ම එබෙන සුළු බව හා පොත්ත දීප්තිමත් වීම
• පහසුවෙන් කැඩී යන විට නෙලීම.ගෙඩිය මහත් වන තුරු නොසිටින්න.
• සිටුවා දින 60- 75 අතර පළමු අස්වැන්න නෙලාගත හැක.

👉තක්කාලි
• 40%- 50% පමණවත් කහ/ රෝස වර්ණයට පත්වීම.
• නටුව ගෙඩියට සවිව සිටින ලෙස නෙලීම.
• සිටුවා දින 75 දී පමණ අස්වැන්න නෙලාගත හැකියි.

👉කරවිල , පතෝල, වැටකොළු
• කරල උපරිම දිගට පත් වූ විගසම සහ බිජ කැඩෙන සුළු බව ඇති විට නෙලීම.
• වැටකොළු කරලේ නෙරි අතර එබෙන සුළු බව, නෙරි පහසුවෙන් කැඩීයාම සහ තද කොළ පැහැය ලා පැහැ වීම.
• සුදු කරවිල ප්රභේදය ලා කොළ පැහැය සුදු පැහැ වේ. කරල මහත් වන තුරු නොසිටින්න.
• සිටුවා දින 60- 75න් පළමු අස්වැන්න නෙලාගත හැකිය.

👉කැරට්, බිට්, නෝකෝල්, රාබු
• කැරට් කොළ ඉදීම, බිට්, නෝකෝල්,රාබු ගෙඩි හොදින් වර්ධනය වී තිබෙන විට පත්ර නොකැඩෙන ලෙස නෙලා ගන්න.
• රාබු දින 45න් ද, කැරට් දින 60-80න් ද, බිට් දින 70-90න් ද අස්වැන්න නෙලිය හැක.

👉මාළු මිරිස්, බණ්ඩක්කා
• බණ්ඩක්කා කරලේ අග පහසුවෙන් කැඩී යන විට නෙලාගන්න.
• සිටුවා දින 50 සිට අස්වැන්න නෙලිය හැක.
• මාළුමිරිස් සිටුවා දින 75න් පළමු අස්වැන්න නෙළාගතහැක.

👉මල් ගෝවා
• පොකුර විශාල වීමට පෙර හා දින ගණන අනුව (දින 55-80 පමණ ) නෙළාගන්න.

👉ලීක්ස්
• ප්රභේදය අනුව දින ගණන මෙන්ම හොදින් වර්ධනය වූ ශාකයේ පත්ර කෙලින් සිටින විට ගලවා, මුල් පමණක් සෝදා ගන්න.
• සිටුවා දින 135-180 පමණ අස්වැන්න නෙලාගත හැකිය.

👉ගෝවා
• ගෙඩිය හොදින් වර්ධනය වූ විට නෙලාගන්න
• ගෙඩිය එබූ විට තද ගතියක් ඇත.
• ප්රභේදය අනුව සිටුවා දින 80 සිට අස්වැන්න නෙලාගත හැකිය.

🌱බෙල් පෙපර්
• රතු, කහ සහ කොළ යන ප්රභේද අනුව ආවේනික වර්ණවලට ආපසු නෙලාගන්න
• සිටුවා දින 70- 80 දී නෙලාගත හැකිය.

🌱බ්රොකොලී
• පොකුරේ ඇති පොහොට්ටු සියල්ල හොදින් ඇසිරි තිබීම හා මල් පිපිමට පෙර නෙලාගන්න.
• සිටුවා දින 50-65 පමණ අස්වැන්න නෙලිය හැක.

🌱සලාද
• සුමට අවස්ථාවේදී එනම් පමණට වඩා මේරීමට ප්රථම දින 45- 60 දී නෙලාගත හැකිය.

🌱ළුණු සහ සුදු ළුණු
• පත්ර සහ පත්ර ගොමුව බල්බයට සවිවන ස්ථානය වියළියාම හා පත්ර කහ පාට වී බල්බයට ඉහලින් ගෙල කඩ වැටීම සිදු වන විට නෙලාගන්න.
• බී ළුණු දින 90- 120දි ද සුදු ළුණු දින 90දිද නෙලාගත හැකියි.

🌱අර්තාපල්
• කොළ වියළි යනවිට නෙලීමට සුදුසුය.
• සිටුවා දින 90- 120දි ප්රභේදය අනුව නෙලාගත හැකිය.

🌱බතල
• වැලවියළි යනවිට නෙලීමට සුදුසුය.
• සිටුවා දින 100- 125 දී නෙලාගත හැකිය

🌱කොස්, දෙල්
• කටු තියුණු බව අඩුවී තුනී වී යාමද පොත්තෙහි තද කොළ පැහැය ලා පැහැයට හැරීම, ගෙඩිය පිරි තිබීම, තට්ටු කිරීමේදී බොල් හඩක් නිකුත් වීම යන තත්ත්වලදී නෙලීමට සුදුසුය.

🌱වට්ටක්කා
• නටුවෙහිඅළු ගතිය අඩුවී යාම, ගෙඩිය හොදින් පිරී තිබීම, තට්ටු කිරීමේදී බොල් හඩක් නිකුත් වීම, ගෙඩි මත පිටිමය ස්වභාවයක් දිස්වීම යන තත්ත්වලදී නෙලාගන්න.
• දේශීය ප්රභේද මල් පිදි දින 60දි ද අනෙකුත් ප්රභේද දින 40 දී පමණ නෙලාගත හැකිය.

🌱පලා වර්ග
• පමණට වඩා කද මේරීමට සහ මල් සෑදීමට පෙර නෙලාගැනීම
• වියලීම වැලැක්වීමට ක්ෂේත්රයේ දීම මිටි බැදීම සුදුසුය.
• නිවිති දින 45- 60 දී ද , මුකුණුවැන්න සිටුවා දින 30 ට පසුද, ගොටුකොල දින 100න් ද අස්වැන්න නෙලිය හැක.

🌱දඹල
• පහසුවෙන් කැඩෙන සුළු හොදින් පිරුණු කරල , ආවේනික වර්ණය ලැබීම, නම්යශීලි කරලේ ඇට බේරීමට පෙර නෙලා ගන්න
• ප්රභේදය අනුව දින 75 සිට අස්වැන්න නෙලිය හැක.   ගොවිතැන

පිපිඤ්ඤා වැලක් කුඩා ඉඩක ලස්සනට වවමු.

වට්ටක්කා, බටානා ගෙවත්තේ වවමු.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *