තක්කාලි_ගස්වල_මල්_හැලීමට_හේතු_සහ_විසදුම්

තක්කාලි ගස් වල මල් පිපුනත් ගෙඩි හැදෙන්නේ නැද්ද… මල් ඔක්කොම හැලෙනව ද… තක්කාලි ගස් වල මල් හැලීමට ප්‍රධානම හේතු කිහිපයක් තියෙනවා… තක්කාලි වගා කරන්න ඔයා ගත්ත බීජ.ඒ බීජ කඩෙන් ගෙනාව දෙමුහුන් කරන ලද කරන ගෙඩියකින් ගත් බීජ නම් ගෙඩි සෑදීමේ සම්භාවිතාවය ඉතාම අඩුයි. මේකට ඉතින් විසදුම තමයි නිවැරැදිව බීජ තෝරා ගැනීම.මොකද වගා කරායින් පස්සේ බීජ … Continue reading තක්කාලි_ගස්වල_මල්_හැලීමට_හේතු_සහ_විසදුම්