ගෙදරට ගෙන ආ බඩු මල්ලෙන් වගාව පටන් ගමු

ගෙවතු වගාවට අවශ්‍ය බීජ වර්ග පැල වර්ග නෑ නෑ කිය කියා අඩන අයට මෙන්න විසදුම… 🍇🍈🍉🍊🍋🍎🍓🥝🍅🥑🍆🥔🥕🌽🌶️🥒 🌱🌾🍀☘️🌱🌾🍀☘️🌱🌾🍀☘️🌱🌾🍀☘️ මේ දිනවල ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නය තමයි වගා කරන්න රෝපණ ද්‍රව්‍ය (බීජ /පැල) සොයා ගැනීමට නොහැකි වීමයි. ගෙදරට වෙලා නිකන් ඉන්න ගමන්, ගෙවතු වගාවක් පටන් ගන්න ආස උනත් වගා කරන්න බීජ පැල සොයා ගන්න නැති වීම ලොකු ගැටලුවක් … Continue reading ගෙදරට ගෙන ආ බඩු මල්ලෙන් වගාව පටන් ගමු