කරල් කූඹි කනවා ද ?

සරළ විසදුම්..

🐜උදේ පින්නෙම අලු(දර අලු)ඉහින්න.

🐜ශාකයට බටයක ආදාරයෙන් වතුර ටිකක් සැරට (හෝස් එකකින් )කොළ වලට යොදන්න ඒ සමගම අතුල්ලමින් කොළ හොදින් සොදන්න. මෙය ඉතා සිරුවෙන් කළ යුතු ක්රමයක් වන අතර මෙය දවස් කිහිපයක් කිරිම තුලින් පාලනය කළ හැක.

🐜සබන් වතුර දිය කර ස්ප්රේ කිරීම මෙය ඉතා කල්පනාකාරීව සිදු කළ යුතුය මෙය යෙදු පසු ටික වේලාවකට පසු ශාකය හොදින් වතුර දමා සොදා දමන්න.

🐜කොහොඹ නිස්සාරකය ස්ප්රේ කිරීම

🐜ළුෑනු පොතු නිස්සාරකය ස්ප්රේ කිරීම. (දිනක් පල් කර )

🐜සුදුලූණු කොටා වතුරේ දමා සති දෙකක් පල්කර පෙරා වතුර සමඟ කලවම් කර ස්ප්රේ කිරීම.

🐜දුම්කොල පල්කර එම වතුර ස්ප්රේ කිරීම,

🐜කොච්චි 100g, සුදුළූණු ගෙඩියක් දෙකකුයි,ඉගුරු 5 g රැගෙන හොදින් අඹර මිශ්රණ සාදාගන්න ඉන් පසු වතුර ලීටර්යක් සමග කවලම් කර පැය 24 ක් තිබා යෙදිමට පෙර හොදින් ද්රාවණය පෙරාගෙන ඒ ද්රාවණය පස් ගුණයක් වතුර යොදා දින තුනෙන් තුනට ශාකයට ස්ප්රේ කරන්න.

🐜කොහොඹ කොළ සහා කප්පරා වල්ලිය කොළ හොදින් වංගෙඩියක කොටා (200g පමණ) දින 7 ක් පල් කර ජලය ලිටර 1.5 ක් සමග මිශ්ර කර යොදන්න.

🐜පොල්තෙල් පෙගවු රෙදි කැබැල්ලක් ශාකයේ කද පහලින් ගැට ගැසිම.

🐜දිමි ගොට්ටක් කඩලා ශාකයට යෙදිම මගින් පාලනයක් කළ හැකිය. මෙය සාර්ථක ක්රමයක් වන අතර නමුත් සමහර විට දිමියො ශාකයේ කොළ වල ගොටු සාදා ගන්නා අවස්ථාවන් නොමැතිවත් නොවේ. එබැවින් කළ යුතු සාර්ථක ක්රමය ශාකයේ දිමියන් යන්නට ඉඩ දිම හා පසුව ඔවුන් කාළයත් සමග ඉවත් කිරිමයි.

ඉල්මැස්සා හානිය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *