පලතුරු අස්වනු නාස්තියට විසඳුම්

එක් දිනකට මිනිසකු අවම වශයෙන් පලතුරු ග්රෑම් හාරසීයක ප්‍රමාණයක් ආහාරයට ගැනීම අවශ්‍ය බව ජීව විද්‍යාත්මක පර්යේෂණවලින් තහවුරු වී තිබේ. මේ අනුව විටමින් හා වෙනත් පෝෂක වර්ග පලතුරු අනුභවයෙන් මිනිස් සිරුරට ලැබේ. වර්තමානය වන විට ශ්‍රී ලංකාව සතුව විවිධ වර්ගයේ පලතුරු වර්ග පනස්පහක් ඇති අතර, මේ වර්ග සාර්ථකව වගා කිරීමටද හැකියාව ඇත. එම පලතුරු ජනප්‍රිය වී … Continue reading පලතුරු අස්වනු නාස්තියට විසඳුම්