ඉවතලන බිත්තර කටු මගින් ගෙවත්තේ බෝග වලට අවශ්‍ය කැල්සියම් සපයමු.

🔹ඔබ නිවසේ එදිනෙදා ඉවතලන බිත්තර කටු හොදින් සෝදා වියලා ගන්න. 🔹බිත්තර කටු යම් ප්‍රමාණයක් එකතු වූවායින් පසුව ඒවා රෝලින්පින් එකක් , ගල් වංගෙඩියක්,හෝ බ්ලෙන්ඩර් එකක් ආධාරයෙන් කුඩාවට කුඩු කර ගන්න. 🔹දැනට සිටුවා ඇති බෝග වල මූල මණ්ඩල කලාපයට හෝ සකස් කර ඇති වලවල් වලට එක් කර හොදින් මිශ්‍ර කර ගන්න. 🔹එක් පැලයකට මේස හැදි 1-2 … Continue reading ඉවතලන බිත්තර කටු මගින් ගෙවත්තේ බෝග වලට අවශ්‍ය කැල්සියම් සපයමු.