ගෙවත්තේ බෝගවලට ඉවතලන කෙසෙල් ලෙලි වලින් කාබනික දියර පොහොරක් සාදමු

🔷අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය : ▪️කෙසෙල් ලෙලි 15-20. ▪️වැසිය හැකි විනිවිද පෙනෙන බෝතලයක් හෝ බදුනක්. ▪️ජලය. 🔷සාදන ආකාරය සහ භාවිතා කරන ආකාරය :   ▪️ඉවතලන කෙසෙල් ලෙලි කිහිපක් ගෙන කුඩාවට කපා ගන්න.(කෙසෙල් ලෙලි 15-20) ▪️විනිවිද පෙනෙන වැසිය හැකි බෝතලයකට මෙම කපා ගත් ලෙලි එක් කර ගන්න. ▪️එයට ජලය 1L එක් කර ගන්න. (තමාගේ අවශ්‍යතාවය අනුව ප්‍රමාණයන් වෙනස් … Continue reading ගෙවත්තේ බෝගවලට ඉවතලන කෙසෙල් ලෙලි වලින් කාබනික දියර පොහොරක් සාදමු