ගෙවත්තේ බෝගවලට ඉවතලන කෙසෙල් ලෙලි වලින් කාබනික දියර පොහොරක් සාදමු

🔷අවශ්ය ද්රව්ය :

▪️කෙසෙල් ලෙලි 15-20.
▪️වැසිය හැකි විනිවිද පෙනෙන බෝතලයක් හෝ බදුනක්.
▪️ජලය.

🔷සාදන ආකාරය සහ භාවිතා කරන ආකාරය :

 

▪️ඉවතලන කෙසෙල් ලෙලි කිහිපක් ගෙන කුඩාවට කපා ගන්න.(කෙසෙල් ලෙලි 15-20)

▪️විනිවිද පෙනෙන වැසිය හැකි බෝතලයකට මෙම කපා ගත් ලෙලි එක් කර ගන්න.

▪️එයට ජලය 1L එක් කර ගන්න.

(තමාගේ අවශ්යතාවය අනුව ප්රමාණයන් වෙනස් කර ගැනීමට හැකියි.)

▪️හොදින් වසා ගෙන දින 7ක් වියලි සිසිල් ස්ථානයක තබන්න.

▪️කෙසෙල් ලෙල්ලේ පෝෂක කොටස් බැක්ටීරියා ක්රියාකාරීත්වය නිසා ජලයට මුදා හැරීම සිදු වේ.

 

▪️පසුව ද්රාවනය පෙරා බෝග වල පත්ර සහ මූල මණ්ඩල කලාපයට ස්ප්රේ කර ගන්න.

▪️ඉතිරි වන කෙසෙල් ලෙලි කැබලි බ්ලෙන්ඩර් එකක් ආධාරයෙන් අඹරා මිශ්රනය සමග ස්ප්රේ කර ගැනීමට හෝ නැතිනම් බෝග වල මූල මණ්ඩල කලාපයට එක් කරගන්න.

▪️මෙම ද්රාවනයේ පැහැය සුදුපාටට හුරු ලාකහ පැහැයක් විය යුතුයි.

👉කෙසෙල් ලෙල්ලේ N, P, විශේෂයෙන් K සහ Ca වැනි බෝග වලට අවශ්ය පෝෂක

යහමින් පවතී.
👉මෙම කාබනික දියර පොහොරය සතුව කෘමිනාශක ගුණයක් ද පවතී.
👉මෙම කාබනික දියර පොහොර එක් කිරීම මගින් බෝග වර්ධනය වී දලු ලා මල් පිපීම වේගවත් වී හොද අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමට උපකාරී වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *