නිවසේදීම කාබනික පොහොර සාදා ගැනීමට දැනුම. (4 කොටස )

කාබනික දියර පොහොර නිෂ්පාදනය. (1 කොටස ) 🔹ශාක පෝෂක සැපයීමේදී එම පෝෂක කාබනික ද්‍රාවණයක් ලෙස භාවිතා කිරීම මෙහිදී සිදු වේ. 🔹සකස් කර ගත හැකි කාබනික දියර පොහොර වර්ග කීපයක්ම පවතී. 1.⭕ශාක සාර දියර පොහොර⭕ 🔹අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය : -ග්ලිරිසීඩියා කොල 5kg -බාලොලි හෝ කරද කොල 1kg -මුරුංගා කොල 100g -ජලය 20 L -එල හරක් ගොම 2 … Continue reading නිවසේදීම කාබනික පොහොර සාදා ගැනීමට දැනුම. (4 කොටස )