නිවසේදීම කාබනික පොහොර සාදා ගැනීමට දැනුම. (4 කොටස )

කාබනික පොහොර - organic fertilizer

කාබනික දියර පොහොර නිෂ්පාදනය. (1 කොටස )

🔹ශාක පෝෂක සැපයීමේදී එම පෝෂක කාබනික ද්රාවණයක් ලෙස භාවිතා කිරීම මෙහිදී සිදු වේ.

🔹සකස් කර ගත හැකි කාබනික දියර පොහොර වර්ග කීපයක්ම පවතී.

1.ශාක සාර දියර පොහොර

🔹අවශ්ය ද්රව්ය :

-ග්ලිරිසීඩියා කොල 5kg
-බාලොලි හෝ කරද කොල 1kg
-මුරුංගා කොල 100g
-ජලය 20 L
-එල හරක් ගොම 2 kg

🔹සාදන අයුරු :

▪️බැරලයකට මෙම ද්රව්ය සියල්ලම දමා ගන්න.
▪️දිනකට 4 වරක් විනාඩි 10ක් ලීයක් ආධාරයෙන් ද්රාවණය කලතන්න.
▪️දින 15ක් මෙලෙස කැලතීම සිදු කරන්න.
▪️පලමු දිනයේම බුබුලු දමමින් පැසීම සිදුවන අයුරු නිරීක්ෂණය කල හැක.
▪️දින 15ක් කලතා අවසානයේ දින 6ක් කැලතීම නතර කර නොදිරූ ද්රව්ය මතුපිටට ඒමට ඉඩ සලස්වන්න.
▪️දින 21කට පසු ද්රාවනය පෙරා ගන්න.

🔹භාවිතා කරන ආකාරය :

▪️මෙම ද්රාවනය කොටස් 1කට ජලය කොටස් 3ක් (1:3) දමා දින 7කට වරක් වැසි රහිත දිනවලදී සවස් වරුවේ බෝග වගාවන්ට යොදන්න.
▪️බෝග පැලෑටි වලට මෙහි අනුපාතය 1:8 ක් වේ.
▪️මෙම ද්රාවනය සති 2ක් පමන කල් තබා ගත හැක.

නිවසේදීම කාබනික පොහොර සාදා ගැනීමට දැනුම. (3 කොටස )

One thought on “නිවසේදීම කාබනික පොහොර සාදා ගැනීමට දැනුම. (4 කොටස )

  1. Pingback: ගෙවත්තේ එලවලු වගාව සාර්ථකව කරමු – Ceylon Seeds

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *