ගෙවත්තේ බෝග වලට ඉවතලන කෙසෙල් ලෙලි, බිත්තර කටු,තේකොල/කෝපි කුඩු වලින් පොහොරක් හදමු.

🔷අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය : ▪️ කෙසෙල් ලෙලි කිහිපයක්. ▪️බිත්තර කටු කිහිපයක්. ▪️තේ කොල හෝ කෝපි කුඩු. (ඉහත ද්‍රව්‍යයන් ආසන්න ලෙස සම ප්‍රමාණ ගන්න.) ▪️බේකිංසෝඩා හෝ ලුණු කුඩු ස්වල්පයක්. 🔷සකසන අයුරු : ▪️බේකිං සෝඩා හෝ ලුණු මිශ්‍ර ජලයෙන් බිත්තර කටු සහ කෙසෙල් ලෙලි හොදින් සෝදා පිරිසිදු කර වියලා ගන්න. (රෝගකාරක විෂ බීජ ඉවත්වීමට) ▪️කෙසෙල් ලෙලි මද පවනේ හොදින් … Continue reading ගෙවත්තේ බෝග වලට ඉවතලන කෙසෙල් ලෙලි, බිත්තර කටු,තේකොල/කෝපි කුඩු වලින් පොහොරක් හදමු.