ගෙවත්තේ බෝග වලට ඉවතලන කෙසෙල් ලෙලි, බිත්තර කටු,තේකොල/කෝපි කුඩු වලින් පොහොරක් හදමු.

🔷අවශ්ය ද්රව්ය :

▪️ කෙසෙල් ලෙලි කිහිපයක්.


▪️බිත්තර කටු කිහිපයක්.
▪️තේ කොල හෝ කෝපි කුඩු.
(ඉහත ද්රව්යයන් ආසන්න ලෙස සම ප්රමාණ ගන්න.)
▪️බේකිංසෝඩා හෝ ලුණු කුඩු ස්වල්පයක්.

🔷සකසන අයුරු :

▪️බේකිං සෝඩා හෝ ලුණු මිශ්ර ජලයෙන් බිත්තර කටු සහ කෙසෙල් ලෙලි හොදින් සෝදා පිරිසිදු කර වියලා ගන්න.
(රෝගකාරක විෂ බීජ ඉවත්වීමට)

▪️කෙසෙල් ලෙලි මද පවනේ හොදින් වියලා ගන්න. (අතින් කුඩු කර ගත හැකි මට්ට්මට වන සේ)ඉන්පසු බ්ලෙන්ඩර් එකක් ආධාරයෙන් හොදින් කුඩු වන ලෙස කොටා ගන්න.

▪️ඔබ එදිනෙදා ඉවතලන තේ කුඩු හෝ කෝපි කුඩු වියලා තබා ගන්න.

▪️බිත්තර කටුද බ්ලෙන්ඩර් එකක් ආධාරයෙන් හොදින් කුඩු වන ලෙස කොටා ගන්න.

▪️මෙම කුඩු කරගත් බිත්තර කටු ,කෙසෙල් ලෙලි සහ වියලා ගත් තේ කොල හෝ කෝපි කුඩු හොදින් මිශ්ර කරගන්න.

▪️මෙම පොහොර මිශ්රනය ගෙවතු වගාවකදී ඉතාමත් සරු අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමට බෙහෙවින් උපකාරී වේ.

🔷භාවිතා කරන ආකාරය :

▪️මල්, එලවලු,පලතුරු සහ ඕනෑම බෝගයකට මෙය සුදුසුයි.

▪️සතියකට වරක් මේස හැදි 1 -2 අතර ප්රමාණයක් බෝග වලට එක් කර ගැනීමෙන් හොද ප්රතිඵලයක් ලබා ගත හැක.

▪️මෙම පොහොර මිශ්රනය අවුරුද්දකට වඩා වැඩි කාලයක් ගබඩා කර තබා ගත හැක.හොදින් වැසිය හැකි බෝතලයක හෝ බදුනකට එක් කර වියලි සිසිල් ස්ථානයක තබන්න.

▪️පොහොර භාවිත කාර්ය්ක්ෂමතාව ඉහල නංවා ගැනීම සදහා මෙම මිශ්රනය ජලය සමග මිශ්ර කර බෝග වගාවේ පත්ර වලටද ස්ප්රේ කර ගත හැක. (පොහොර කොටස් 1 ජලය කොටස් 5ක් සමග)

උපුටා ගැනීම – Facebook.com

ඉවතලන බිත්තර කටු මගින් ගෙවත්තේ බෝග වලට අවශ්‍ය කැල්සියම් සපයමු.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *