නිවසේදීම කාබනික පොහොර සාදා ගැනීමට දැනුම. (1 කොටස )

🍀🍀1. කොල පොහොර 🍀🍀 ✳ කොල පොහොර යනු බෝග වගාවේදී හරිත වර්නයෙන් යුතු ශාක කොටස් භාවිතා කර එමගින් ශාක වර්ධනයට අවශය පෝෂක ලබාදීමට යොදා ගන්නා පොහොර. ✳️ කොල පොහොර ඉතා පහසුවෙන් භාවිතා කල හැකි ද්‍රවයකි. ✳️පත්‍ර සහ ලපටි දඩුද භාවිතා කරයි. ✳️මේ සදහා ඕනෑම ශාක විශේෂයක් භාවිතා කල හැකි නමුත් කොලදාව වැඩියෙන් නිපදවනු ලබන ශාක වර්ග භාවිතා කිරීමෙන් … Continue reading නිවසේදීම කාබනික පොහොර සාදා ගැනීමට දැනුම. (1 කොටස )