නිවසේදීම කාබනික පොහොර සාදා ගැනීමට දැනුම. (3 කොටස )

🍀🍀3. ගොවිපොල පොහොර. 🍀🍀 ✳️ගොවිපොල සතුන්ගේ මල, මුත්‍රා , අතුරණු සමග ගව නිවාස වල පවතින ආහාරයට ගෙන ඉතිරි වන තෘණ සත්ව ආහාර වැනි දිරාපත් විය හැකි කොටස් , මාසයක පමන කාලයක් ගොඩ ගසා තබා දිරාපත් වූ විට පොහොර ලෙස භාවිතා කල හැකියි. ✳️දිරාපත් වූ ගොවිපොල පොහොර සාරවත් කාබනික පොහොරක් ලෙස යොදා ගත හැකිය. ✳️ගොවිපල පොහොර හොදින් … Continue reading නිවසේදීම කාබනික පොහොර සාදා ගැනීමට දැනුම. (3 කොටස )