යූරියා වෙනුවට ශුද්‍රජීවී සාන්ද්‍රන දියර පොහොරක් හදමු.

අද අපි කතා කරන්නේ ⁣එළවළු වගාවේදී කාබනික ශුදුජීවි සාන්ද්‍ර‍ණ දියරයක් සාදාගන්නා ආකාරය පිළිබඳවයි.රසායනික වගාවේදී ඕනෑම බෝගයක වර්ධනය වේගවත් කරගැනීමට නයිට්‍රජන් අඩංගු පොහොරක් භාවිතා කරනවා. නමුත් කාබනික වගාවේදී අපි භාවිතා කරන්නේ කොම්පෝස්ට් පමණි වර්ථමානයේ කාබනික පොහොරවල මිළ ගනන් සලකා බැලීමේදි වානිජ වගාවකට කොම්පෝස්ට් වලට අධික පිරිවැයක් යනවා .එම පිරිවැය අඩක් අඩුකර ගැනීමට මෙම ද්‍රවණය සකස් කරගැනීම … Continue reading යූරියා වෙනුවට ශුද්‍රජීවී සාන්ද්‍රන දියර පොහොරක් හදමු.