යූරියා වෙනුවට ශුද්‍රජීවී සාන්ද්‍රන දියර පොහොරක් හදමු.

organic fertilizer - කාබනික පොහොර

අද අපි කතා කරන්නේ ⁣එළවළු වගාවේදී කාබනික ශුදුජීවි සාන්ද්‍රණ දියරයක් සාදාගන්නා ආකාරය පිළිබඳවයි.රසායනික වගාවේදී ඕනෑම බෝගයක වර්ධනය වේගවත් කරගැනීමට නයිට්රජන් අඩංගු පොහොරක් භාවිතා කරනවා.

නමුත් කාබනික වගාවේදී අපි භාවිතා කරන්නේ කොම්පෝස්ට් පමණි වර්ථමානයේ කාබනික පොහොරවල මිළ ගනන් සලකා බැලීමේදි වානිජ වගාවකට කොම්පෝස්ට් වලට අධික පිරිවැයක් යනවා .එම පිරිවැය අඩක් අඩුකර ගැනීමට මෙම ද්‍රවණය සකස් කරගැනීම ලාබදායි වෙනවා .

සාදාගැනීමට අවශ්‍ය අ‍මුද්‍රව්‍ය – 

 • බැරැල් එකක්
 • අමු ගොම
 • ගව මූත්රා
 • ග්ලිසිරියා කොළ
 • පෙති තෝර
 • ඉපිල් ඉපිල් කොළ
 • වල්සුරියකාන්ත
 • ගන්සූරිය
 • එරබදු
 • මාළු බඩ
 • සක්කර
 • පාසි

සාදා ගන්නා ආකාරය-

ඉහත සදහන් අමුද්‍රව්‍ය (ගව මූත්රා හැර)සියල්ල සමානව ගෙන කුඩා කැබලිවලට කපා කොළ වල ⁣බරට සමානව ගොම එකතු කරන්න .ගව මූත්‍රා හැකිතරම් එකතු කරන්න .මේ සියල්ල එකතු කිරිමෙන් අනතුරුව කැද පදමට කලවම්කර ගන්න සක්කර සොයාගැනීමට අපහසු නම් ලී.200 බැරැල් එකකට රතු සීනි කි.5 ක් කලවම් කරන්න .මේ සියල්ල එකතු කිරීමේන් අනතුරුව දින 21ක් හොඳින් වසා තබන්න .සතියකට වරක් කලවම් කරන්න .

භාවිතයට උපදෙස්

මෙම දියර භාවිතා කිරිමේදී ලී.1ක් කුඩා පැල පහකට දමන්න .පලදාව ලැබෙන පැලවලට මිලි.500ක් දමන්න .
දිලිර නාශක ගුණ ද මෙහි අඩංගුය .
පෙර ලිපියට –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *