දින 100න් කොම්පෝස්ට්

නවීන ගොවිතැනේ දී යොදනු ලබන රසායනික පොහොර සහ කෘෂි රසායනයන් නිසා පසේ සියලූ ම ජීවීන් මිය යන හෙයින් පස නිසරු වන බව ඔබට පැහැදිලි ය. එහෙයින් කාබනික වගාව සඳහා යොමු වීමේ දී මුලින් ම ඔබේ අවධානය යොමු විය යුත්තේ පස නැවත සුවපත් කිරීම කෙරෙහි ය. පස තේරුම් ගනිමු පසෙහි අඩංගු දෑ මොනවා ද? කියා ඔබ … Continue reading දින 100න් කොම්පෝස්ට්