ස්භාවික දියර පොහොරක් සහ කෘමිවිකර්ශකයක එකතුවක්.

ඔබගේ පැල වල වර්ධනය ඉක්මන් කරගැනිමට මෙය භාවිත කරන්න. සෑදිමෙන් පසු පත්‍ර වලට ඉසින විට සිදුරු රහිත දැලකින් පෙරා ඉසින්න. ගස මුල වටේ ඉසින විට පෙරීමට අවශ්‍ය නැත. 1අව්ශය දෑ: 1)කෘමි විකර්ශක : 2)අමු හො ඉදුනු මිරිස් කරල් =5 3)සුදු ලූණු =ගෙඩි 1(විශාල) 4)කොහොඹ කොල මිටක් 5)ඉඟුරු / කහ කුඩු : 20g/දුම් කොල ස්වල්පයක් (අත්‍යව්ශය … Continue reading ස්භාවික දියර පොහොරක් සහ කෘමිවිකර්ශකයක එකතුවක්.