ස්භාවික දියර පොහොරක් සහ කෘමිවිකර්ශකයක එකතුවක්.

කාබනික පොහොර - organic fertilizer
👉ඔබගේ පැල වල වර්ධනය ඉක්මන් කරගැනිමට මෙය භාවිත කරන්න.

සෑදිමෙන් පසු පත්ර වලට ඉසින විට සිදුරු රහිත දැලකින් පෙරා ඉසින්න.
ගස මුල වටේ ඉසින විට පෙරීමට අවශ්ය නැත.

1අව්ශය දෑ:

1)කෘමි විකර්ශක :
2)අමු හො ඉදුනු මිරිස් කරල් =5
3)සුදු ලූණු =ගෙඩි 1(විශාල)
4)කොහොඹ කොල මිටක්
5)ඉඟුරු / කහ කුඩු : 20g/දුම් කොල ස්වල්පයක් (අත්යව්ශය නොවේ)
මේව හොඳින් අඹරා/ තලාගෙන වතුර 500ml දමා භාජණයක දමා වසා තබන්න.

2අනෙක් දෑ:

1)ඇල්බීසියා කොල මිටියක්
2) ගඳපාන අතු මිටක්
3) මදුරු තලා අතු මිටක්
පහත ඒවද සියාගත හැකි නම් දමන්න.
4)කැප්පෙටියා (අත්යව්ශය නොවේ)
5)වල් සූරියකාන්ත(අත්යව්ශය නොවේ)
6)මුරුංගා
7)රත් මල් කොල
ඉහත 2හි සියලුම දේ ගෙන බඳුනකට දමා වතුර ඒව වැහෙන සේ දමා පල් වීමට වසා තබන්න
කාලය සති-(1-2)
හදිසි අවස්තාවල පල් නොකර මේව හොඳින් කොටාගෙන දින 2ක් හෝ වතුරේ දමා පල් කරන්න.
ඉන්පසු ඉහත 1/2 එකට කලවම් කරගෙන ගස් වලට ඉසින්න.
පත්ර ආහරය ගන්න දැ සඳහා පත්ර හොඳින් පෝෂණය වෙ.
තම්පලා ,නිවිති,සාරණ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *