පළිබෝධ මර්ධනයට වස විෂ නැති කොහොඹ ඇට නිස්සාරකයක් නිවසේදීම සාදා ගනිමු.

🍁කොහොඹ Meliaceae (මිලියේසියේ) කුලයට අයත් ශාකයකි. 🍁 මෙහි විද්‍යත්මක නාමය Azadiracta indica . 🍁කොහොඹ ශ්‍රී ලංකාවේ වියලි හා අතරමැදි කලාප වල බහුලව දැකිය හැකි ශාක වර්ගයකි. 🍁කොහොඹ ගසේ සෑම කොටසකම පාහේ පලිබෝධ නාශක සංයෝග පවතී. 🍁වැඩිම ප්‍රමාණයක් අන්තර්ගත වන්නේ බීජ වලය. 🍁කොහොඹ වල මාර්තු-මැයි මාසවල මල් හට ගන්නා අතර අගෝස්තු-ඔක්තෝබර් මාස වලදී බීජ ලබා ගත හැක. … Continue reading පළිබෝධ මර්ධනයට වස විෂ නැති කොහොඹ ඇට නිස්සාරකයක් නිවසේදීම සාදා ගනිමු.