පෝෂණ ගුණයෙන් අනූන අබ කොළ මිටක් සති 3කින්.

සති තුනකින් කෑමට ගන්න කොළ මිටක් ලේසියෙන්ම සපයා ගන්න විදියක්. එසේමෙසේ කොලයක් නෙමෙයි. පෝෂණ ගුණයෙන් ඉතාම ඉහලින් ඉන්න “අබ”. ලංකාවේ එතරම් අබ කොළ කෑම ජනප්‍රිය නැති උනත් ලෝකයේ බොහෝ රටවල ඉහල තැනක් හිමි කෑමක් . බීජ කොහෙන්ද? මේ වෙලාවේ ගෙදර අබ ඇට ටිකක් නැති වෙන්නේ එහෙමත් ගෙදරක තමයි. වැඩි මිලකුත් නැති නිසා, ගෙදර නැත්නම් ඇඳිරිනීතිය … Continue reading පෝෂණ ගුණයෙන් අනූන අබ කොළ මිටක් සති 3කින්.