විචිත්‍ර වෛරස් රෝගය

විචිත්‍ර වෛරස් රෝගය – mosaic virus ✍️වෛරස් විවිධ ක්‍රම වලට ව්‍යාප්ත වේ. ශාක වෛරස් ශාකයෙන් ශාකයට පැතිරෙන්නේ කෘමීන් මගින් හෝ වෙනත් වාහක ජීවීන් මගිනි. සමහර සත්ත්ව වෛරස් රුධිරය උරාබොන කෘමීන්ගෙන් ව්‍යාප්ත වේ. එක් එක් වෛරසය පැතිරෙන විශේෂ ක්‍රමයක් ඇත. 💥විචිත්‍ර වෛරස් රෝග වාහක සුදුමැස්සා💥 ✍️✍️✍️විශේෂ තුනකට අයත් සුදු මැස්සන් දැකිය හැකි අතර, පත‍්‍ර යටි පැත්තේ … Continue reading විචිත්‍ර වෛරස් රෝගය