ගෙවත්තේ ගොලුබෙල්ලන් පාලනයට ස්වාභාවික විකර්ෂකයක් නිවසේදීම සකසා ගනිමු

🔹අවශ්ය ද්රව්ය :

සුදුලූණු ගෙඩියක්
▪️වියලි මිරිස් කරල් කිහිපයක්


▪️අමු ඉගුරු කැබැල්ලක්
▪️ලුනු කැට ස්වල්පයක්
▪️ජලය 1L

🔹සාදන ආකාරය :

▪️මෙම ද්රව්යයන් සියල්ලම ජලය සමග හොදින් අඹරා ගන්න.
▪️එම ද්රාවනය පෙරා භාවිතා කල හැක.

🔹භාවිතා කරන ආකාරය :

▪️සවස් කාලයේ (අදුර වැටීමට ආසන්න කාලයේදී) ස්ප්රේ එකක් ආධාරයෙන් පාත්ති අවට හා බෝග පැල වටේට මෙම ද්රාවනය ස්ප්රේ කරන්න.

Facebook 

One thought on “ගෙවත්තේ ගොලුබෙල්ලන් පාලනයට ස්වාභාවික විකර්ෂකයක් නිවසේදීම සකසා ගනිමු

  1. Pingback: ගොලුබෙල්ලන් සහ හම්බෙල්ලන් පාලනය කරන ක්‍රම. – Ceylon Seeds

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *