කරටි සහ ගෙඩි විදින පනුවා(බටු වගාව)

♻️Scientific name: Leucinodes orbonalis ♻️Family: Crambidae ♻️Phylum: Arthropoda ♻️Higher classification: Leucinodes ♻️Order: Lepidoptera 🐛කරටි සහ ගෙඩි විදින පනුවා බටු වගාවට දරුණු ලෙස හානි පමුණුවන පලිබෝධකයෙකි. ඔවුන්ගේ හානි ඉතාමත් පහසුවෙන් හඳුනාගත හැක. අග්නිදිග ආසියාතික රටවල් වල සහ ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාව වැනි රටවල් වල මෙම හානිය ඉතාමත් වැඩි වශයෙන් වාර්තා වේ. 🐛 හානි වූ කරටි නැමී වියළී යයි. … Continue reading කරටි සහ ගෙඩි විදින පනුවා(බටු වගාව)