ගෙවත්තේ ඉඩ නැත්තම් පස් බෝලවල පැල සිටවමු

ඔබගේ නිවස හෝ කාර්යාලය තුළ ස්වාභාවික පෙනුම වැඩි කර ගැනීම සඳහා විසිතුරු ශාක, මල් වර්ග වැවීම අරුමයක් නොවේ. නමුත් පෝච්චියක්, බඳුනක් නොමැතිව පස් ගුලියක්, බෝලයක් තුළ පැළ වැවීම ඔබට වෙනසක් වීමට පිළිවන. මෙය ඉතාමත් සරල වගා ක්‍රමයක් වන අතර මේවා බිත්තිවල හෝ වෙනත් ආධාරකවල එල්ලා තැබීමට හෝ බිම තැබීමට, මේස මත තැබීමට වුවද පිළිවන. මැටිගතිය වැඩි පස් ටිකක් කොම්පෝස්ට් … Continue reading ගෙවත්තේ ඉඩ නැත්තම් පස් බෝලවල පැල සිටවමු