ගෙවත්තේ අර්තාපල් වවමු

අර්තාපල්, සොලනේසීය(Solnaceae) කුලයට අයත්ය.සොලනම් ටියුබරෝසම් (Solanam tuberosum) යන උද්භිද විද්‍යාත්මක නාමයෙන් හඳුන්වනු ලබයි. අර්තාපල් වගාවට සාමාන්‍යයෙන් දිවා රාත්‍රී උෂ්ණත්ව වෙනස 10ං C විය යුතුයි. රාත්‍රී කාලයේ සිසිල් වීම ආකන්ධ වර්ධනයට ඉතාම වැදගත් ය. වාණිජ මට්ටමින් නොව ගෙවතු වගාවකදී ගෙදර පරිභෝජනය උදෙසා අර්තාපල් වගාව සරලව කල හැකියි. විශාලව වැඩුණු අර්තාපල් ආකන්ධ ලබා ගත නොහැකි වූවද මනා … Continue reading ගෙවත්තේ අර්තාපල් වවමු