ගෙවත්තේ අර්තාපල් වවමු

අර්තාපල්, සොලනේසීය(Solnaceae) කුලයට අයත්ය.සොලනම් ටියුබරෝසම් (Solanam tuberosum) යන උද්භිද විද්යාත්මක නාමයෙන් හඳුන්වනු ලබයි.

🥔අර්තාපල් වගාවට සාමාන්යයෙන් දිවා රාත්රී උෂ්ණත්ව වෙනස 10ං C විය යුතුයි. රාත්රී කාලයේ සිසිල් වීම ආකන්ධ වර්ධනයට ඉතාම වැදගත් ය. වාණිජ මට්ටමින් නොව ගෙවතු වගාවකදී ගෙදර පරිභෝජනය උදෙසා අර්තාපල් වගාව සරලව කල හැකියි. විශාලව වැඩුණු අර්තාපල් ආකන්ධ ලබා ගත නොහැකි වූවද මනා ලෙස වගා කටයුතු කිරීමෙන් යම් අස්වැන්නක් ගෙදර පරිභෝජනය උදෙසා ලබා ගැනීමට හැකියි.
🥔අප වෙලදපොලෙන් මිලදී ගන්නා සමහර අර්තාපල්වල අංකුර පැමිණීම නිසා ඒවා ඉවතලෑම සිදු වේ.
🥔 එම අංකුර සහිත අර්තාපල් ඉවතලෑම සිදු නොකර එයින් ගෙදර පරිභෝජනයට අර්තාපල් වගාවක් ගෙවත්තේම කල හැකියි.
🥔බිම පාත්තියක, ඉටි උර, හාල්මලු, මල් පෝච්චි සහ අල වර්ග වගා කිරීමට විෂේෂයෙන් සකස් කර ඇති බදුන් වල මෙම අංකුර සහිත අර්තාපල් සිටුවීම කල හැකියි.
🥔බිම සිටුවන විට බිම් සැකසීම
සෙ.මි. 30-40 පමණ ගැඹුරට පස පෙරලා සියුම්ව සකසා ගතයුතුයි.
මෙම ගැඹුරම සහිත වෙනත් බදුනක් වූවද මෙයට යොදා ගත හැකියි.
🥔කාණු සහ වැටි සැකසීම
කානු දෙකක් අතර පරතරය සෙ.මි. 60 ද කානුවේ ගැඹුර සෙ.මි. 20-25 වන පරිදි සකස් කළයුතුයි.
🥔මාධ්ය ලෙස
දිරාපත් වු ගොම පොහොර ,කුකුල් පොහොර, කොම්පෝස්ට්, වැලි, හලාගත් මතුපිට පස් යොදා ගන්න.
කුකුල් පොහොර හැර අනිත්වා සම ප්රමාණ වලින් ගෙන කුකුල් පොහොර එම මිශ්රනයෙන් 1/3ක් ලෙස ගන්න.
🥔අංකුර සහිත අර්තාපල්, අංකුර සහිත කොටස් වලට කපා ගන්න.
🥔කේෂ්ත්ර සංස්ථාපනය
එම අංකුර සහිත අර්තාපල් කොටස් 2 ක් අතර සෙ.මි. 25 ක් වන පරිදි මොටියන් උඩ අතට සිටිනසේ කාණුවල හෝ බදුනේ තැබියයුතුය. ඉන්පසු වැටි වල ඇති පස් ගෙන එමඅල සහ මොටියන් වැසීම කළයුතුය.
🥔වගා පරතරය :- පේලි අතර පරතරය සෙ.මි. 60 ක් හා පැළ අතර පරතරය සෙ.මි. 25 ක් වියයුතුය.
🥔පස් මුදුන්කිරීම
සිටුවා සති 3-4 න් කල යුතුය. මෙම කාලය තුළ ආකන්ද සෑදෙන මොටියන් වැඩෙන බැවින්, දෙපැත්තේ ඇති වැටිවල පස් ගෙන වැඩෙන ගස් මුලට වැටියක් සැදෙන ලෙස එකතු කළයුතුුය. මේ නිසා ගස් ඇදවැටිම වැළකෙන අතර වල් මර්දනය ද සිදුවේ. ජලවහනය දියුණු වේ. මේ අවස්ථාවේ දී ම වගාවට කාබනික පොහොර යෙදීම ද කළ හැකිය.
🥔ජල සම්පාදනය
අර්තාපල් ශාකයට වියළි තත්ත්වයන් දරාසිටිමේ හැකියාව ඇතත් හොඳ වර්ධනයක් හා අස්වැන්නක් ලබාගැනිම සඳහා ජලසම්පාදනය අවශ්ය පරමාණයට සිදුකළ යුතුයි.
🥔ජල සැපයීම දුර්වල හෝ අවශ්ය පරමාණයට වඩා ජලය ඇති විට, ආකන්දවල අස්වාභාවික තත්ත්වයන් ඇති වේ. එනම් ආකන්ද කුණුවීම, ආකන්ද මතුපිට පුපුරායාම, විකෘතිවීම හා දුර්වර්ණවිම ආදී තත්ත්වයන් ඇති වේ.
🥔කෙසේ වුව ද අස්වැන්න නෙලීමට ආසන්න කාලයේ දී ජල සම්පාදනය සිමාකළයුතුය. පතර මත ඇති පිනි බිංදු සේදී යන පරිදි ජලසම්පාදනය කිරීම වඩාත් සුදුසුය.
🥔රෝග හා පලිබෝධ පාලනයට කොහොඹ නිස්සාරකය සහ පරිසර හිතකාමී වෙනත් ක්රම භාවිතා කරන්න.
🥔අස්වනු නෙලන අවස්ථාව
වගාවෙන් 80% ක් පමණ පත්ර කහ පාට වු විට අස්වනු නෙලීම සඳහා සුදුසු තත්වයේ පවති. අස්වැන්න නෙලීමට දින 10 කට පමණ පෙර, ශාක කඳන් පොළව මට්ටමෙන් කපා දැමීම තුලින් මේරීම ඉක්මන් වේ.
අල කිහිපයක් ගලවා ඇඟිල්ලෙන් තද කරන විට පිට පොත්ත නොගැලවේ නම්, එම අල ගැලවිමට සුදුසු අවස්ථාවේ පවතින බවට තවදුරටත් තහවුරු කර ගත හැක.
අස්වැන්න නෙලන විට අර්තාපල් අල වලට හානි නොවන සේ ගැලවිය යුතුය.
ඔබත් ගෙවත්තේ අර්තාපල් වගා කිරීමට හැකිදැයි උත්සාහ කර බලන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *