ගෙවත්තේ ගෝවා වවමු.

🔸ගෝවා ගෙවත්තේ කුඩා පාත්ති වල හෝ බදුන් වල වගා කල හැකියි. 🔸ගෝවා වල උද්භිද විද්‍යාත්මක නම බ්‍රසිකා ඔලෙරාසියා (Brassica oleracea) වේ. 🔸 නිර්දේශිත ගෝවා ප්‍රභේද: උඩරට තෙත් කලාපය එක්සෝටික් කොල පැහැති ගෙඩිය සාමාන්‍ය තද ගතියෙන් යුත් පැතලි රවුම් හැඩයෙන් යුක්ත වේ. දින 80-85 දී අස්වැන්න නෙලාගත හැක. හර්කියුලස් කොලපාට ගොරෝසු පත්‍රවලින් යුත් ඉතාමත් තද ස්වභාවයක් සහිත … Continue reading ගෙවත්තේ ගෝවා වවමු.