නිවසේ ගෙවත්තේ කහ පැළයක්‌ වගා කර ගනිමු

වගා කිරීමට සුදුසු ප්‍රදේශ තෙත්කලාපය යෝග්‍ය වේ. දැඩි සීතල ප්‍රදේශ හා දැඩි උෂ්ණත්වයෙන් යුත් වියළි කලාපයේ කහ වගාව සඳහා සුදුසු නොවේ. විශේෂයෙන් කුරුණෑගල දිස්‌ත්‍රික්‌කයේ ගම්පහ, කොළඹ, කළුතර, මාතර, රත්නපුර, කෑගල්ල දිස්‌ත්‍රික්‌ක යෝග්‍ය වේ. ගෙවතු වගාවක්‌ ලෙස ව්‍යාප්ත කිරීමෙන් ගෘහණියන්ට විදේශ විනිමය නිවසේ සිටම උපයා ගැනීමට අවස්‌ථාව සැලසේ. පාත්ති පොළොවෙන් අ`ගල් 8 ක පමණ උසකට පැළ … Continue reading නිවසේ ගෙවත්තේ කහ පැළයක්‌ වගා කර ගනිමු