හරිත පැහැය ආහාර වේලට එක් කරගනිමු…

පළා වර්ග විදියට හැමදාමත් අපි එකතු කරගන්නෙ කංකුන් මුකුණුවැන්න ගොටුකොළ වගේ ප්‍රසිද්ධ පළා වර්ග.. නමුත් කළවම් මැල්ලුමකට අනිවාර්යයෙන් එකතු කරගත් යුතු අපේ අවට හැදෙන කොළ වර්ග ගැන හැමෝම දැනුවත් නැතිව ඇති. අධික කාර්යබහුල ජීවන රටාව අපිට පළා වර්ග කඩෙන් ගන්න තත්වෙට පත් කරලා තිබ්බත් මේ කොරෝනා වෛරසය එක්කම අපි කතාවට ලක්කරපු ප්‍රතිශක්තිකරණ වර්ධනයට නම් ගොඩක්ම … Continue reading හරිත පැහැය ආහාර වේලට එක් කරගනිමු…