ගෙවත්තට කොමඩු වැලක් එක් කර ගනිමු.

watermelon -

🍉ගෙවත්තේ භූමියේ ඉඩ ප්රමාණවත් නොවේනම් මල්පෝච්චියක , වැට මයිම දිගේ, කුඩා මැස්සක සාර්ථකව කොමඩු වැලක් නඩත්තු කල වස විෂ නැති කොමඩු ඵලදාවක් ලබා ගැනීමට ඔබටත් හැකිය.

🍉මාධ්ය ලෙස ගොම පොහොර ,කොම්පෝස්ට්, මතුපිට පස්,වැලි යොදා ගත හැක.

🍉බීජ ලබා ගන්නේ කෙසේද – නිවසට ගෙනෙන පැණිකොමඩු ගෙඩියකින් හෝ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ බීජ අලෙවිසැලකින් බීජ ලබා ගත හැක.

🍉එක් ස්ථානයකට බීජ 2-3ක් සංස්ථාපනය කරන්න. ගැඹුර අගල් 1/2 සිට අගල් 1 1/2 පමණ විය යුතුය.

🍉දින 7-14 කාලය ඇතුලත බීජ පැල වේ.

🍉බීජ ප්රරෝහණය වී පත්ර 2ක් වැඩුණු පසුව පැල තුනී කිරීම කල යුතුයි. එක් ස්ථානයක එක් පැලයක් / එක් බදුනක එක් පැලයක් ලෙස.නිරෝගී ශක්තිමත් පැලයක් ඉතිරි කර අනෙක්වා ඉවත් කරන්න.

🍉ඔබේ අවශ්යතාව සහ කැමැත්ත අනුව පහත ජායාරූප වලින් අදහසක් ලබා ගෙන වැල පුහුණු කිරීම කල හැකිය.

🍉කොමඩු වැලක ආකාර දෙකකට අයත් මල් හට ගනී. වැලක ප්රථමයෙන් හට ගන්නේ පිරිමි මල්ය. පසුව හටගන්නා ස්ත්රී ලිංගික හෙවත් ගැහැණු මල් වලින් ඵල ඇති වේ.
මල් හටගැනීම ආරම්භ වන්නේ වගාවේ වයස දින 30 පමණ වූ විටය. මල් පරාගණය ප්රධාන වශයෙන් කෘමීන් මගින් සිදුවේ. මී මැස්සා මේ සඳහා ඉතා සුදුසු කෘමියෙකි.

🍉දිය මලන් කෑම, යටි පුස් රෝගය, පැල මැලවී යාම, හිටු මැරීම, පත්ර විචිත්ර රෝගය, මූල ගැටිති වටපනු රෝගය ආදී රෝග කොමඩු වගාවට වැලදෙන රෝග ලෙස දැක්විය හැක. බෝග මාරුව හා පසේ තෙතමනය නඩත්තු කිරීම පරිසරහිතකාමී කෘමි හා රෝග පාලන ද්රාවණ භාවිතය මගින් මෙම රෝග හා පළිබෝධ වලක්වා ගත හැකිය.

www.facebook.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *