නිවසේදීම කාබනික පොහොර සාදා ගැනීමට දැනුම. (2 කොටස )

🍀🍀2. බෝග අවශේෂ මගින් පොහොර. 🍀🍀 ✳️ අස්වැන්න ලබා ගත් පසු ඉතිරි වන බෝග කොටස් බෝග අවශේෂ වේ. (Crop residues) මේවා පසට එක් කිරීමෙන් පසේ කාබනික ද්‍රව්‍ය ප්‍රමානය වැඩි කර ගත හැක. (උදා – ගොයම් / පිදුරු , බඩ ඉරිගු , කුරක්කන් , මෙනේරි , උදු , මුං , තල , සෝයා) ✳️මෙම අවශේෂ වසුනක් ලෙස , … Continue reading නිවසේදීම කාබනික පොහොර සාදා ගැනීමට දැනුම. (2 කොටස )