පොල් වගාව ආශ්‍රිත ගැටළු

ලංකාවේ පවතින අනිකුත් වගාවන් ආශ්‍රිතව  මෙන්ම පොල් වගාව ආශ්‍රිතවත් යම් යම් ගැටළු පවතිනවා. පහත දක්වා තිබෙන්නේ පොල් වගාව සම්බන්ධව පවතින ගැටළු කිහිපයක් 1) හෙක්ටයාරයකින් ලැබෙන ආදායම අඩු වීම 2) සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවලට සහ කොටස් කර විකිණිමට පොල් ඉඩම් බහුලව යොදාගැනීම 3) පොහොර භාවිතය අඩු වීම 4) දේශීය පරිභෝජනයට ගන්නා පොල් ප්‍රමාණය වැඩි නිසා අපනයනය සඳහා ඉතිරිවන … Continue reading පොල් වගාව ආශ්‍රිත ගැටළු