නිවස තුළම පස් නැතිව වගා කරමු

පසක් නැතිව එළවළු හෝ පලාවර්ග වගාවක් ලෙස කළ හැකි බව සමහර විට ඔබට අරුමයක් විය හැක. ජලය සහිත ද්‍රව මාධ්‍යයක වගා කිරීම “ජලරෝපිත වගාව” හෝ “නිර්පාංශු වගාව” නමින් හඳුන්වයි. මෙම වගාව සඳහා පියන සහිත වතුර දැමිය හැකි භාජනයක් අවශ්‍ය වේ. ප්ලාස්ටික්, සිමෙන්ති හෝ රෙජිෆෝම් පෙට්ටියක් භාවිතා කළ හැකිය. මෙම භාජනයේ පියනේ රවුම් සිදුරු කපා ගන්න. එම … Continue reading නිවස තුළම පස් නැතිව වගා කරමු