ජල රෝපිත වගාවෙහි වාසි සහ අවාසි

ජල රෝපිත වගාවේ වාසි

විශාල භූමියක් අවශ්‍ය නොවේ. මහල් නිවාස වල ඉහළ මාලයේ කූඩා ඉඩක මෙන්ම ආරක්ෂිත ග්‍රහ තුළද වගා කළ හැක.
පස් භාවිතා නොකරන නසා වගාකරැවා පිරිසිදු වගා පරිසරයක නියලේ.
පාත්ති සැකසීම, වල් නෙලීම, ජල සම්පාදනය වැනි කම්කරැ ශ්‍රමය අධික දුෂ්කර කාර්යයන් නොමැත.
අඛණ්ඩ වගාවක් පවත්වාගෙන යාමට හැකි වේ.
පාංශ= ජනක රෝග හා වටපණු හානි අවම වේ.
ආවාරයේ නිශ්පාදනයක් (විවෘත පරිසරයේ දේශගු‚ක සාධක සුදුසු නොවන කාලපරිච්‍‍ඡේද වල) කළ හැකිය.
විනෝදාංෂයක් ලෙස කළ හැකිය.
ජල රෝපිත ක්‍රමයේදී බොහෝ බෝග ඉක්ම‚න් අස්වනු ලබා දේ.
නිවැරදි පාලන ක්‍රම යටතේ වඩා වැඩි අස්වැන්නක් ලබා ගත හැක.
වගා ක්‍රමය වඩා ආකර්ශනීය නිසා (පස් සමග සම්බන්ධ නොවන බැවින්) කම්කරැවන් යෙදීමට පහසු වේ.
පුළුල් පරාසයක එළවළු හා මල් පූභේද වගා කළ හැකිය.
ජල හානිය අවම කළ හැක.
තරගකාරි වෙලෙදපොළ සදහා පස් රහිත පැළ හා මුල් ඇද්ද වූ අතු පැළ ලබා ගත හැක.

අවාසි

මූලධන වියදම අධික වේ. ආරක්ෂිත ග්‍රහ තුළ ජල රෝපිග වගාවක් කරන්නේ නම් මෙය තවත් වැඩි වේ.
පෝෂක මාධ්‍ය සැකසීම, පීඑච් හා විද්‍යුත් සන්නායකතාව මැනීම, පෝෂක මාධය නිවැරදි කිරීම, පරිසරපාලනය වැනි කටයුතු සදහා තාක්ෂ‚ක දැනුමක් සහිත පුහුණු ශ්‍රමය අවශ්‍ය වේ.
මූලික නිශ්පාදන වියදම අදික හෙයින් වැඩි වටිනාකම සහිත බෝග සදහා සීමා වේ.
ඒකකය ක්‍රීයාත්මක කිරීම සදහා ඉන්ධන හෝ විදුලිය අවශ්‍ය වේ.
උෂ්ණත්වය ප්‍රශස්ථ මට්ටමින් පවත්වා ගැනීම සදහා අමතර යෙදවුම් ලබා දීමට සිදු වේ.

වගා කළ හැකි බෝග

පුළුල් පරාසයක බෝග වගා කළ හැක. වෙලෙදපොළ ඉල්ලූ‍ම අනුව වඩා වැඩි වටිනාකමක් සහිත බෝග වගා කිරීම හෝ පරිභෝජනය සදහා ගෘහාශිතව අවශ්‍ය වන කොළ එළවළු හා වෙනත් එළවළු වගා කිරීම සුදුසු වේ.
කොළ එළවළු – සළාද, ගෙඩ් සලාද , කන්කුන්, ගොටුකොළ .
එළවළු – තක්කාලි ,බටු, බෝංචි, බීට්, දඹල, මාලූ‍ මිරිස්, ඛෙල් පේපර්, ගෝවා, මල් ගෝවා, පිපිඤ්ඤා, රාබු, සළාද – පිපිඤ්ඤා .
මල් / විසිතුරැ පැළ – ඇන්තූරියම්, මෙරිගෝල්ඩා, කෝලියාස්, රෝස, කානේෂන්, ඕකිඩ්, ජර්ඛෙරා, කපුරැ
පළතුරැ – ස්ට්‍රෝඛෙරි, මෙලන්

 

නිවස තුළම පස් නැතිව වගා කරමු

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *