දේශීය ගොවිතැන හා කෘෂි රසායන

හරිත විප්ලව කෘෂි කර්මයේ අත්‍යවශ්‍ය අංගයක් වශයෙන් කෘෂි රසායන භාවිතය ප‍්‍රචලිත කිරීමත් සමඟ ම එහි ප‍්‍රධානම ඉලක්කයක් වන අස්වනු වැඩි වීමක් සිදු වූ බව දක්නට ලැබිණ. විශේෂයෙන් වී ගොවිතැන සලකා බැලීමේ දී මෙය පැහැදිලි ය. එහෙත් ඒ සම`ග ම එයින් අපගේ ගොවීන් හට සහ පරිසරයට කරන ලද බලවත් හානිය එයට වඩා බලවත් ය. රසායනික පොහොර … Continue reading දේශීය ගොවිතැන හා කෘෂි රසායන