ඇන්ත්‍රැස්ක්නෝස් පළවා හරින්න වගාබිම පිරිසුදුව තබන්න

දියුණු ජලවහන රටාවක් පවත්වා ගැනීම, බෝග මාරුවෙන් මාරුවට සිටුවීම, පසට හොඳින් හිරු එළිය සැලැස්වීම, රෝගී ශාක ක්ෂේත්‍රයෙන් ඉක්මනින් ඉවත් කිරීම ම`ගින් වගාව අරක්ෂා කරගැනීමට හැකියාව ලැබේ. අමුමිරිස්වල මිල ගණන් විටින් විට ඉහළ යෑම අද ගෘහිණියට විශාල ප්‍රශ්නයක්. එහෙත් මේ ගැන මැසිවිලි න`ගමින් නොසිට, තමන්ගේ ගෙවත්තේම අමුමිරිස් පාත්තියක් සකස් කරගන්නට ඔබට හැකි නම් එය ආර්ථිකවාසියක් මෙන්ම … Continue reading ඇන්ත්‍රැස්ක්නෝස් පළවා හරින්න වගාබිම පිරිසුදුව තබන්න