ගෙවතු වගාවෙිදී පස නිසරුවීම වැළැක්වීමට ගතහැකි ක්‍රියාමාර්ග

ගෙවතු වගාවක් ම`ගින් සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රමුඛස්ථානයක් ලබාදෙන්නේ පවුලේ දෛනික ආහාර අවශ්‍යතාවයන් සඳහා වස විසෙන් තොර බෝග අස්වැන්නක් ලබාගැනීමටයි. මෙහිදී ඇතැමුන් විනෝදාංශයක් ලෙසත් ගෙවතු වගාවට යොමුවීම හඳුනාගත හැකිය. ගෙවතු වගාවන්ට පවතින ඉඩකඩ සීමාකම නිසා එකම බෝගයකට පමණක් සීමා නොවී විවිධ බෝග වගා කිරීමට වැඩි නැඹුරුවක් දක්වයි. නමුත් මෙහිදී වැයකරන ශ්‍රමයට සරිලන සරු අස්වැන්නක් ලබාගැනීමට නම් විශේෂයෙන්ම වගාබිම් … Continue reading ගෙවතු වගාවෙිදී පස නිසරුවීම වැළැක්වීමට ගතහැකි ක්‍රියාමාර්ග