දවස් විස්සෙන් අස්වැන්න නෙළාගත හැකි මුගුණුවැන්න පාත්තියක්

ස්ථානය අනුව වගා බිම : ඔබට වගා කිරීමට ඇතැම් විට ඉඩකඩ ඇති ගෙවත්තක් නොතිබීමට පුළුවන. නමුත් මෙවැනි වගාවකට ඔබට එය බාධාවක් නොවනු ඇත. ඔබ මහල් නිවාසයක වාසය කළත් හොඳින් හිරු එළිය වැටෙන ස්ථානයක් වුවද මෙවැනි වගාවකට ප්‍රමාණවත්ය. ඔබට කුඩා ගෙවත්තක් ඇත්නම් ඒ සඳහා කුඩා ඉඩක් හෝ වෙන්කර වගාව පත්වාගෙන යා හැකිය. මහල් නිවාසයකට පාත්තියක් : … Continue reading දවස් විස්සෙන් අස්වැන්න නෙළාගත හැකි මුගුණුවැන්න පාත්තියක්