නිවසේදී ගෙවතු වගාවක් ආරම්භ කරන විදිය

ගෙවතු වගාවෙන් ලැබෙන වැදගත්ම ප‍්‍රයෝජනය තමයි එදිනෙදා පවුලේ ආහාර වේල සඳහා වස විසෙන් තොර පෝෂ්‍යදායී නවුම් එළවළු හා පලතුර ලබා ගැනීමට හැකිවීම.ගෙවත්තේ හා මුළුතැන් ගෙයින් බැහැර වන කසළ කළමනාකරණය තුළින් ගෙවත්ත පිරිසිදුව තබා ගැනීමට හා ඉතා උසස් තත්ත්වයේ කාබනික පොහොරක් වන “කොම්පෝස්ට” නිෂ්පාදනය කර ගැනීමට හැකිවීම.එදිනෙදා ගෙවත්තේ වැඩ කටයුතු කිරීම තුළින් ලැබෙන ව්‍යායාමයෙන් ශාරීරික හා … Continue reading නිවසේදී ගෙවතු වගාවක් ආරම්භ කරන විදිය