සරු රාබු අස්වැන්නක් ලබා ගන්න

බිම් සකසන ආකාරය බීජ සිටුවීමට සති දෙකකට තුනකට පමණ පෙර 30 ජප පමණ ගැඹුරට බිම පෙරලා පස් කැට පොඩි කර ගන්න. ජලය බැස යන පරිදි උස් පාත්ති සකසා ගන්න. අඩි 10 ක් දිග සහ අඩි 3ක් පළල පාත්ති සකසා ගැනීමෙන් වගා නඩත්තු කටයුතු පහසු කරගත හැක. පාත්තියේ වර්ග මීටරයකට අවම වශයෙන් කාබනික පොහොර 2 නට … Continue reading සරු රාබු අස්වැන්නක් ලබා ගන්න