සරු රාබු අස්වැන්නක් ලබා ගන්න

බිම් සකසන ආකාරය

බීජ සිටුවීමට සති දෙකකට තුනකට පමණ පෙර 30 ජප පමණ ගැඹුරට බිම පෙරලා පස් කැට පොඩි කර ගන්න. ජලය බැස යන පරිදි උස් පාත්ති සකසා ගන්න. අඩි 10 ක් දිග සහ අඩි 3ක් පළල පාත්ති සකසා ගැනීමෙන් වගා නඩත්තු කටයුතු පහසු කරගත හැක.

පාත්තියේ වර්ග මීටරයකට අවම වශයෙන් කාබනික පොහොර 2 නට පමණ දමා පස සමග හොඳින් කලවම් කර ගන්න.

හොඳින් මතක තබා ගන්න, බීජ සිටුවීමේදී පාත්තියේ පේලි අතර පරතරය 30 ජප ද පේලිය තුල පැල අතර පරතරය 10 ජප ලෙස තබා ගැනීමද පැල වර්ධනය සඳහා බොහෝ සෙයින් වැදගත් වේ.

බීජ රෝපණය
පේලිය දිගේ 1 ජප පමණ ගැඹුරට බීජ දමන්න. බීජ පැලවී සති 1-2 කදී 10ජප පමණ පරතරය සිටින සේ වැඩිපුර ඇති පැල ඉවත් කරන්න.

රසායනික පොහොර යොදන අකාරය
බීජ සිටුවීමට දින දෙකකට තුනකට පමණ පෙර යුරියා කොටස් 1ක්, සාන්ද්‍ර පොස්පේට් කොටස් 1ක් සහ මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් කොටස්1 මිශ්‍ර කර ඉන් පිරවූ යෝගට් කෝප්ප 1ක් පාත්තියේ වර්ග මීටර් එකකට පමණ මිශ්‍ර කරන්න.

වගා පාලන කටයුතු
පස බුරුල් කර, වල පැළෑටි ගලවා ඉවත් කරන්න.වගාව නිතර නිතර පරික්ෂා කොට කෘමි උවදුරු ඇතිදැයි සොයා බලා ඇත්නම් කොහොඹ බීජ නිස්සාරකය ඉසින්න.

අස්වැන්න ලබා ගැනීම
දින 45 පමණ කාලයක් තුලදී අස්වැන්න ලබා ගන්න. එසේ නොවුවහොත් රාබු අල වල ගුනාත්මක භාවය අවම වීමට පුළුවන

දින 100න් කොම්පෝස්ට්

One thought on “සරු රාබු අස්වැන්නක් ලබා ගන්න

  1. Pingback: පසු අස්වනු තාක්ෂණය – Ceylon Seeds

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *