ගෙවත්තට පලතුරු

🔹ඔබගේ ගෙවත්තේ ඉඩකඩ අඩුනම් බදුන්ගතව පලතුරු සිටුවීම කල හැකියි. 🔹මේ සදහා බද්ධ පැල හෝ අතු පැල භාවිතා කිරීම වඩාත් සුදුසුයි.   ~බදුන්ගත පලතුරු වගාවේ වාසි~ 🔹කුඩා ඉඩමක,ගෙවත්තක,හෝ බැල්කනියක වගා හැකි වීම. 🔹අහිතකර පාංශු සාධක ඇති තැන් වල වූවද බදුන් ගත ශාක නඩත්තු කිරීමේ හැකියාව. 🔹භූමි අලංකරණයට යොදා ගත හැකි වීම. 🔹ජලය වැනි පාංශු සාධක වෙනස් … Continue reading ගෙවත්තට පලතුරු