කරදරකාරී පිටි මකුණා මර්ධනය

කරදරකාරී පිටි මකුණා මර්ධනයට ස්වභාවික ක්‍රමයක්… 🔹ඉඟුරු, සුදුලූනු, අමු හෝ ඉදුණු මිරිස්‌ මේ සදහා යොදා ගනී. 🔹2:2:1 ට අනුපාතය ලෙස ගෙන, එනම් ඉඟුරු හා සුදුලූනු ග්‍රෑම් 100 බැගින් ගන්නේ නම්, ඊට අමු හෝ ඉදුණු මිරිස්‌ ග්‍රෑම් 50ක්‌ ද කළවම් කර හොඳින් අඹරා පෙරාගත් දියරය මිලිමීටර් 300 ක්‌ ජලය ලීටර් 10 කට මිශ්‍ර කර ඉසීමයි. 🔹 මෙම … Continue reading කරදරකාරී පිටි මකුණා මර්ධනය