වැල්දොඩම් මල් පරාගනය

කහ වැල් දොඩම් වල ස්වපරාගනය සිදුවන වැල් පවතින්නේ ස්වල්ප ප්‍රමාණයකි. අනෙකුත් වැල් ස්වභාවයෙන්ම ස්ව අසංගනිය හෝ ස්ව වග්ධ්‍යතාවය පෙන්වයි. එනම් එකම මලේ පරාග වලින් හෝ එකම වැලේ හටගන්නා මල් අතර පරාගණය සාර්ථක නොවේ.

මේ නිසා වැල් දොඩම් වල ගෙඩි පිහිටීම සඳහා පරපරාගනය සිදුවීම අවශ්‍ය වේ. එනම් වෙනත් වැලක හටගන්නා මලක පරාග තවත් වැලක හටගන්නා මලක කලංකයේ තැවරී පරාගනය සිදුවිය යුතුය.

ස්වභාවිකව වැල් දොඩම් පරාගණය වනුයේ අම්බලන්පාලුවා ලෙස හැඳින්වෙන කෘමියාගෙනි. එම කෘමියාගෙන් පරාගනය වී ඵල පිහිටියද ප්‍රමාණවත් තරම් පරාග කලංකයේ නොතැවරීම හේතුවෙන් ඩිම්බකෝෂයේ පවතින ඩිම්බ සියල්ල පරාගන නොවන නිසා හරිහැටි නොපිරුන ඵලයක් හටගනී. මේ නිසා ඵල වල බර අඩුවේ. එමෙන්ම මෙම කෘමියාගෙන් පරාගනය වී ඵල පිහිටනුයේ හට ගන්නා මල් වලින් 50-60% පමණි. ඵල පිහිටීමේ ප්‍රතිශතය 90% පමණ දක්වා වැඩි කර ගැනීමට හා හොඳින් පිරුන බරින් වැඩි ඵලයක් ලබාගැනීම සඳහා මල් කෘත්‍රිම පරාගනය සිදුකල යුතුය.

කෘත්‍රිම පරාගනය

සාර්ථකව පරාගනය වීමට නම් කලංකයේ තැවරීම සඳහා පරාග ලබාගත යුත්තේ වෙනත් වැලක හටගන්නා මලකිනි. මේ නිසා පරාගනය සිදු කිරීමේදී වැල් පේළි දෙක අතර වැල්වල පරාග මාරැ කරමින් පරාගනය සිදු කල යුතුය.

වැල් දොඩම් මල් පිපෙන්නේ මධ්‍යහන දොළහට ආසන්න කාලයේදීය. එම අවස්ථාවේ සිට පස්වරු 4 පමණ වනතෙක් වැල්දොඩම් මල් පරාගනය සිදුකල හැකිය. මල්වල කලංකය ලා කොළ පැහැති අතර රය තුනකට බෙදී ඇත. එම කලංකවල ඛණ්ඩිකා දෙක බැගින් පැහැදිලිව දක්නට ඇත. කලංකය එහි ඛීල මඟින් ඩිම්බ කෝෂයට සම්බන්ධ වී පවතී. ඩිම්බකෝෂයට පහලින් කහ පැහැති පරාග වලින් පිරැන පරාගධානි පහක් දක්නට ඇත. මෙම පරාගධානිවල ඇඟිලි තැවරීමෙන් එම පරාග ඉවත්කර ගත හැකිය.

පරාගනය කිරීමේදී මෙම පරාග කලංකවල ඛණ්ඩිකා වල හොඳින් තැවරීම සිදුකල යුතුය. හොඳින් පිරුන ඵලයක් ලබාගැනීමට මෙම කලංක තුනෙන් දෙකකවත් පරාග තැවරීම සිදුවිය යුතුය.

https://www.facebook.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *