අස්වැන්න හීන කරන වම්බටු කොළ කුඩා වීමේ රෝගය

වම්බටු වගා කරන්නේ තනි වගාවක් වශයෙනි. ජලවහන තත්ත්වය අනුව සමතලා බිමෙහි හෝ වැටිවල සිටුවීම කළ හැකිය. වම්බටු, ජල සම්පාදනය රහිත මහ කන්නයේ වගාකරන අතර යල කන්නයේ ජල සම්පාදන තත්ත්වය යටතේ ද වගා කරනු ලැබේ. වියළි කාලවලදී සතියට වරක්වත් අතිරේක ජල සම්පාදනයක් අවශ්‍යය.අධික ලෙස ජල සම්පාදනය කිරීම සහ ජලය රඳා සිටීමට සැලැස්වීමෙන් වැළැකිය යුතුය.පහතරට තෙත් කලාපයේ … Continue reading අස්වැන්න හීන කරන වම්බටු කොළ කුඩා වීමේ රෝගය