බන්ඩක්කා වගාවේ රෝග පාලනය

පත්‍ර කීඩෑවන්

 • වගාවේ වයස සති 2-3 සිට කිඩෑ උවදුරට පාත්‍ර විය හැක.
 • රෝගය බරපතල නම් නිර්දේශිත කෘමිනාශක යොදන්න.

කරටි සහ කරල් විදින්නා

 • ලපටි පැලවල කරටි විදීම හා කරල් මත සිදුරු ඇති කරයි.
 • හානිය අධික නම් නිර්දේශිත කෘමිනාශක යොදන්න.

කොල හකුලන දළඹුවා

 • පත්‍ර හැකීලීම සිදු කරයි.
 • හානි වූ පත්‍ර විනාහ කිරීම මගින් රෝගය වලක්වා ගත හැක.
 • හානිය අධික නම් පමණක් නිර්දේශිත කෘමිනාශක යොදන්න.‍

යටි පුස් රෝගය

 • පත්‍ර මතු පිට සුදු පැහැති පැල්ලම් දැකිය හැකිය.
 • හානිය අධික නම් නිර්දේශිත දීලීර නාශකයක් යොදන්න.

විචිත්‍ර වෛරස් රෝගය

 • බෝගයේ මුල් වර්ධනය අවධියේදී මෙය වැලදුනොත් අස්වැක්ක 80% පමණ අඩු වේ.
 • රෝගය වලක්වා ගැනීම සදහා නිර්දේශිත කාලයේදි බීජ සිටුවීම, ධාරක ශාක විනාශ කිරීම, රෝගයට පාත්‍ර වූ පැල ගලවා විනාශ කිරීමකළ යුතුය.
 •  වඩාත් සාර්ථක වන්නේ ප්‍රතිරෝධී ප්‍රභේද වගා කිරීමයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *